Forside Gå til hovedsite
 
Maskinfabrik får juridisk oprejsning i naboopgør
 

EC Maskinfabrik, der føler sig truet på livet efter mere end 10 års juridisk drama med en boligejer og nabo, får i nyt notat støtte fra juridisk professor i nabostriden. Og der er drøje hug til Vejle Kommune, der nu vil indkalde parterne og DS’ jurister til et møde.

Af Ole Andersen

Landets førende juridiske ekspert i miljøret og EU-spørgsmål, professor, dr. jur. Peter Pagh, Københavns Universitet, støtter den midtjyske industrivirksomhed EC Maskinfabrik på flere centrale punkter i en sag, der har udfordret virksomheden i omkring 10 år på grund af en enkelt privat boligejer og nabo. Især Vejle Kommune får hård kritik.

Sagens omstændigheder og varighed synes uden sidestykke om nabostridigheder i dansk miljøret, fordi den bogstavelig talt har vandret igennem klagesystemet i årevis. Ofte med det samme spørgsmål om områdets klassificering som enten boligområde eller kombineret bolig- og erhverv, ligesom især spørgsmålet om, hvor i området der skal foretages støjmålinger, har været helt centrale i sagen.

Liv eller død
Direktør og indehaver af EC Maskinfabrik med 60 ansatte, Karin Christiansen, betegnede i DS-bladet i juni (Nr. 9) sagen som et spørgsmål »om liv eller død« for virksomheden efter i årevis at have skullet forsvare sig mod et hav af indsigelser fra en nabo og tilflytter tilbage i 1992 til landsbyen Øster Starup mellem Kolding og Vejle.

Senest har Miljøklagenævnet slået fast, at der er tale om et boligområde. Det betyder ifølge Vejle Kommune, at

det lovpligtige støjkrav for virksomheden skal fastsættes ved skel eller lige uden for fabrikkens bygning. Denne fortolkning af reglerne, som virksomheden ifølge eget udsagn får svært ved at leve med, og som kan tvinge den til en kostbar udflytning, fastholder nu også Vejle Kommune, der kræver støjgrænser for EC Maskinfabrik overholdt ved skel. Det gælder også mod øst og dermed over mod den klagende nabo, selv om området mellem virksomheden og naboen er en mark, der følge Peter Pagh er omfattet af landbrugspligt, og hvor der ikke lovligt kan etableres bolig eller fritidsaktiviteter, som normalt udfoldes tæt ved en bolig.

Højesteretsdom
Den juridiske afdeling i DS Håndværk & Industri gik ind i sagen i foråret 2008, og den har nu i to omgange anmodet Peter Pagh om at udarbejde et notat i den usædvanlige strid. Og Peter Pagh, der også har indhentet fotos af virksomheden og de nærmeste omgivelser, er langt fra enig med Vejle Kommune.

»Som det fremgår, grænser virksomhedens østlige skel op til marker, således at der mellem virksomheden og den klagende nabo er en mark. Det må på baggrund af de faktiske forhold medgives, at det forekommer noget anstrengt at klassificere virksomhedens østlige område som område 5 (boligområde, red.) i støjklassificeringen af området,« skriver Peter Pagh.

Indledningsvis understreger han også, at »støjklassificeringen (skal) ske på grundlag af de faktiske forhold og uden hensyn til kommuneplanen,« med henvisning til en dom i Højesteret, der har slået fast, »at det er et områdes faktiske anvendelse, der skal lægges til grund ved den miljømæssige vurdering af støjgrænserne«.

Såvel EC Maskinfabrik som det anerkendte firma i støjmålinger, Eurofins A/S, har i alle årene fastholdt, at støj skal måles ved naboens opholdsarealer. Det er Peter Pagh altså også enig i.

Blank afvisning
Vejle Kommunes seneste krav om supplerende støjmålinger ved skel hos EC Maskinfabrik og kravet om, at støjgrænser skal overholdes i skel, bliver blankt afvist af Peter Pagh: »Efter min opfattelse må Vejle Kommunes udlægning afvises, da den beror på den retsvildfarelse, at vejledningens områdeafgrænsning fuldstændig erstatter kravet om konkret vurdering af vilkår for miljøgodkendelse,« understreger Peter Pagh og fortsætter:

»Sammenfattende finder jeg, at der er meget stærke holdepunkter for at afvise, at kommunen kan kræve støjgrænserne for boligområder overholdt i østlige skel til mark.«

Han mener, sagen bør indbringes for Miljøklagenævnet påny, hvis Vejle Kommune fastholder sin udlægning i form af et påbud til virksomheden.

Vejle Kommune har efter Peter Paghs notater om sagen indkaldt EC Maskinfabrik, naboen og DS til et møde.

ole@ds-net.dk

Fakta om sagen

- 1978. EC Maskinfabrik etableres i 1978 i Øster Starup.
- 1999. Egtved Kommune vedtager tillæg til kommuneplan for at muliggør udvidelse af EC Maskinfabrik.
- 2001. EC Maskinfabrik får miljøgodkendelse i Egtved Kommune i forbindelse med opførelse/udvidelse af fabrikshal.
- 2001. Egtved Kommunes miljøgodkendelse indbringes for Miljøstyrelsen af nabo. Miljøstyrelsen stadfæster kommunens miljøgodkendelse med visse ændringer, herunder støjkrav.
- 2001. Miljøstyrelsens afgørelse indbringes for Miljøklagenævnet af nabo.
- 2002. Miljøklagenævnet ophæver afgørelse og henviser sagen til ny behandling i Miljøstyrelsen med bemærkninger om bl.a. støjgrænseværdier.
- 2003. Miljøstyrelsen sender sagen tilbage til Egtved Kommune.
- 2004. Egtved Kommune miljøgodkender EC Maskinfabrik (med henvisning til støjrapport) og fastholder støjkrav fastsat i 2001, som Miljøklagenævnet havde ophævet i 2002.
- 2004. Nabo indbringer Egtved Kommunes afgørelse for Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen tilslutter sig Egtved Kommune.
- 2004. Nabo indbringer Miljøstyrelsens afgørelse for Miljøklagenævnet.
- 2006. Miljøklagenævnet ophæver afgørelser i Egtved Kommune og Miljøstyrelsen og henviser sagen til fornyet behandling i Egtved Kommune.
- 2008. Vejle Kommune, natur- og miljøudvalget, tager stilling i sagen efter sommerferien.

DS Håndværk & Industri bistår sine medlemsvirksomheder i miljøretlige sager, som det er tilfældet i sagen om EC Maskinfabrik.

Henvendelse kan rettes til cand. jur. Brian Brandt, DS, på tlf. 66 17 33 33, email: bbb@ds-net.dk

 
 
Søg artikler: